Atık Su Arıtma Kimyasalları

Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.
Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır.

  • Koagulantlar
  • Flokulantlar
  • Anyonik ve Katyonik Polielektrolitler
  • Renk Gidericiler
  • Filtre Performansı Yükselticiler
  • Emülsiyon Kırıcılar
  • Köpük Önleyici ve Köpük Giderici Kimyasallar
  • Koku Giderici Kimyasal
  • Yağ kırıcı Kimyasal